VSL Finance

Token tiền mã hoá được tạo ra bởi “Vietnam Smarthub Logistics” (VSL) – trong hệ sinh thái VSL.

Token tiền mã hoá được tạo ra bởi “Vietnam Smarthub Logistics” (VSL) – trong hệ sinh thái VSL.

VSL Finance

Token tiền mã hoá được tạo ra bởi “Vietnam Smarthub Logistics” (VSL) – trong hệ sinh thái VSL.

Blockchain là gì ? Blockchain vận hành ra sao?

Blockchain là gì ? Blockchain vận hành ra sao?

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối (block) được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian để tạo thành một chuỗi (chain).

Gamefi là gì và nó hoạt động như thế nào?

Gamefi là gì và nó hoạt động như thế nào?

GameFi là từ được viết ngắn gọn cho sự kết hợp giữa Game ( trò chơi) và Finance ( tài chính). GameFi ý nói đến các trò chơi blockchain được thiết kế chơi để kiếm tiền, tạo ra các nguồn lực kinh tế cho người chơi.